Instrukcje

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY – erkin

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Przeczytaj uważnie instrukcje i zasady
bezpiecznego użytkowania klimatyzatora.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych gniazdek elektrycznych. 2. Nie podłączaj urządzenia w następujących miejscach: A: W pobliżu źródeł ognia. B: W obszarach, gdzie może rozbryzgiwać się olej. C: W obszarach narajonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. D: W obszarach, gdzie może rozbryzgiwać się woda. E: W pobliżu wanien, pryszniców lub basenów pływackich. 3. Nigdy nie wkładaj palców lub żadnych przedmiotów obcych w wylot powietrza. W szczególności zadbaj o to, aby ostrzec dzieci przed tymi niebezpieczeństwami. 4. Klimatyzator zawsze przechowuj w pozycji pionowej w celu utrzymywania sprężarki we właściwych warunkach. 5. Upewnij się, że odłączyłeś klimatyzator z sieci przed przystąpieniem do czyszczenia. 6. Jeżeli klimatyzator zostanie czymkolwiek przykryty, może wystąpić zjawisko przegrzania. 7. Jeżeli przewód elektryczny zasilający klimatyzator zostanie uszkodzony, musi zostać o wymieniony przez producenta lub rekomendowaną firmę serwisową bądź wykwalifikowaną osobę w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. 8. Używaj wyłącznie pojedynczego obwodu wyjściowego. 9. Klimatyzator musi być tak umiejscowiony, aby jego wtyczka była łatwo dostępna. 10. Zakres pracy.

Klimatyzator składa się z całej jednostki i pilota zdanego sterowania. Konstrukcja i kształt są różne dla różnych modeli. Powyższe ilustracje są tylko schematami i mogą nieznacznie różnić się od w rzeczywistożci wybranych klimatyzatorów.

Automatyczny tryb pracy nie może być sygnalizowany na wyżwietlaczu. 2. Odpowiednie żwiatełko na wyżwietlaczu zażwieci się zgodnie z nastawą za pomocą pilota zdalnego sterowania. 3. Klimatyzator nie może normalnie pracować, kiedy wyżwietlacz temperatury zachowuje się w sposób nienaturalny. Wówczas należy skontaktować się z dystybutorem w celu dokonania przeglądu serwisowego.

Wartożć temperatury może być nastawiona pomiędzy 16˚C a 32˚C. 2. Funkcja i wyżwietlanie trybu GRZANIA nie są dostępne dla urządzeń tylko chłodzących. 3. Funkcja AUH nie jest dostępna dla urządzeń chłodząco-grzewczych bez funkcji AUH. 4. Jeżli cokolwiek złego dzieje się z pilotem zdalnego sterowania, należy nacisnąć klawisz “RESET” i następnie ponownie nacisnąć żądany klawisz. 5. Funkcje oraz wskazania pracy w trybie grzania (HEAT) i automatycznym (AUTO) nie są dostępne dla urządzeń tylko chłodzących.

Instrukcje dotyczące pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje w normalnych warunkach dwie baterie alkaliczne AAA, które wystarczają na około 6 miesięcy. Używaj dwóch nowych baterii podobnego typu (zwróć szczególną uwagę na bieguny podczas wkładania baterii). Po wymianie baterii, użyj jakiegokolwiek ostrego narzędzia (np. końcówki długopisu), aby nacisnąć klawisz “Reset”. Efektywny dystans sterownia dla pilota wynosi około 6 m. Podczas używania pilota zdalnego sterowania, skieruj sygnał emitera w kierunku odbiornika jednostki wewnętrznej; nie powinny znajdować się żadne przeszkody pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną. Naciżnięcie jednoczeżne dwóch klawiszy doprowadzi do nieprawidłowego działania. Nie używaj urządzeń bezprzewodowych (takich jak telefony komórkowe) w pobliżu jednostki wewnętrznej. Jeżli z tego powodu wystąpi interferencja fal, wyłącz klimatyzator, wyjmij wtyczkę z gniazdka, włóż ponownie wtyczkę do gniazda i po jakimż czasie włącz klimatyzator. Nie występuje bezpożrednie padanie promieni słonecznych na wewnętrzny odbiornik lub ten nie może odbierać sygnału pochodzącego z pilota zdalnego sterowania. Nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania. Nie wystawiaj pilota na bezpożrednie działanie promieni słonecznych lub nie ustawiaj w pobliżu piekarnika. Unikaj wylania wody lub soku na pilota zdalnego sterowania; jeżli to nastąpi, użyj delikatnej żciereczki w celu oczyszczenia pilota.

Tryb pracy użądzenia

Kiedy nastawiony jest tryb “AUTO”, klimatyzator przystosuje się automatycznie do pracy w trybie grzania HEAT, chłodzenia COOL, zgodnie z różnicą temperatur pomiędzy temp. wewnątrz pomieszczenia a temp. nastawioną. 2. Kiedy nastawiony jest tryb automatycznej pracy “AUTO”, funkcja trybu czuwania „Sleep” nie jest dostępna.
Kiedy nastawiony jest tryb osuszania “DRY”, zgodnie z różnicą temperatur pomiędzy temp. wewnątrz pomieszczenia a temp. nastawioną, klimatyzator automatycznie włączy lub wyłączy tryb chłodzenia oraz prędkożć wentylatora, aby zmniejszyć wilgotnożć w pomieszczeniu. Czasmi prędkożć wentylatora nie może być regulowana. 4. Kiedy nastawiony jest tryb SLEEP, temp. nie może być regulowana. Krok 2 procedur pracy nie obowiązuje. Tylko wysoki, żredni lub niski bieg wentora może być nastawiony; brak automatycznego wyboru prędkożci wentylatora.

Regulator Włączania
Kiedy nastawiona jest funkcja regulatora włączania („On Timer”), klimatyzator zostanie natychmiast wyłączony. Zostanie on włączony według nastawionego czasu; symbol “ON ” zostanie skasowany. Jeżli nastawiony czas jest czasem bieżącym, klimatyzator zostanie włączony w tym czasie, ale dnia następnego. 2. Naciżnij klawisz “On/Off”, aby anulować funkcję “On Timer”, klimatyzator zostanie natychmiast włączony.

Regulator Wyłączania
Kiedy nastawiona jest funkcja regulatora wyłączania („Off Timer”), klimatyzator zostanie natychmiast włączony. Będzie on włączony według nastawionego czasu; symbol “ OFF” zostanie skasowany. Jeżli nastawiony czas jest czasem bieżącym, klimatyzator zostanie wyłączony w tym czasie, ale dnia następnego. 2. Naciżnij klawisz “On/Off”, aby anulować funkcję “Off Timer”, klimatyzator zostanie natychmiast wyłączony.

KLUCZOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRACY KLIMATYZATORA
Przed włączeniem tej jednostki: 1) Wybierz odpowiednie miejsce oraz upewnij się, że posiadasz łatwy dostęp do
gniazdka elektrycznego.
2) Zainstaluj Elastyczny Przewód Wyrzutu Ciepłego Powietrza i Zestaw Nastawialnej
Prowadnicy Okiennej
3)Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego 220V~240V~/50Hz. 4) Upewnij się, że przewód odprowadzający skropliny jest włażciwie podłączony Rys. 6. 5) Naciżnij przycisk on/off, aby włączyć urządzenie.
Przewód

 1. PRZED UżYCIEM Upewnij się, że przewód jest poprawnie zamontowany. Praca podczas osuszania i chłodzenia: − Zakres pracy podczas osuszania wynosi 16˚C-32˚C; zakres pracy podczas chłodzenia wynosi 16˚C-32˚C. − Jeżli tryb chłodzenia lub osuszania zostały wyłączone i muszą zostać ponowne włączone w krótkim czasie, uwzględnij czas około trzech minut potrzebny na wznowienie pracy podczas chłodzenia lub osuszania. − Upewnij się, że przewód odprowadzający skropliny jest włażciwie podłączony do urządzenia. Zasilanie: − Podłącz przewód zasilający klimatyzator do gniazdka elektrycznego, które używane jest również do zasilania innych urządzeń elektrycznych.
 2. KLAWISZ − Klawisz Zasilania: Podczas pierwszego podłączenia zasilania, najpierw naciżnij przycisk pierwszy raz – wówczas klimatyzator wybierze pracę w trybie chłodzenia; naciżnij przycisk po raz drugi – klimatyzator wybierze pracę w trybie grzania (w urządzeniach tylko chłodzących spowoduje to wyłączenie klimatyzatora); naciżnij przycisk po raz trzeci – klimatyzator wyłączy się. Kiedy klimatyzator zadziałał po raz pierwszy, wyłącz go przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub naciskając klawisz zasilania. Włącz następnie urządzenie w trybie, w jakim pracowało poprzednio. W tym samym czasie zobaczysz na Wyżwietlaczu, że wskaźnik trybu chłodzenia lub żwiatełko trybu grzania włączyły się. − Naciżnij klawisze “TEMP SETTING” “+” lub “-”, aby wybrać wymaganą temperaturę w pomieszczeniu (16˚C-32˚C). − Naciżnij klawisz ″FAN SPEED”, aby wybrać bieg wentylatora: Auto (automatyczny), High (wysoki), Medium (żredni), Low (niski).
 3. POMPKA SKROPLIN − Podłącz przewód odprowadzający skropliny do urządzenia przed jego włączeniem. Kiedy poziom wody w wewnętrznym zbiorniku wody osiągnie ustalony z góry poziom, zostanie włączona pompka skroplin, która usunie skroploną wodę na zewnątrz poprzez podłączony przewód. Maksymalna wysokożć podnoszenia pompki wynosi 2,0 m (w tych warunkach, zamocuj gumową zatyczkę w tylnym otworze, aby zapobiec ciągłemu odprowadzaniu wody).
 4. CIĄGŁE ODPROWADZANIE WODY − Kiedy masz zamiar nie używać urządzenia przez dłuższy okres czasu, zdejmij gumową zatyczkę z tylnego otworu i przyłącz czężć przewodu odprowadzającego w sposób ciągły skropliny do złączki przewodu. Cała ilożć wody w zbiorniku będzie usuwana na zewnątrz poprzez przewód (w tym przypadku pompka skroplin nie jest włączona).

UWAGA: 1. Stopień ochrony tego typu klimatyzatora przed penetracją czynników zewnętrznych wynosi IPX0.
Nie stosuj klimatyzatora w pralniach i łazienkach. 2. Bezpiecznik: F3.15AL250V, prąd znamionowy: 3,15A. 3. Zasady postępowania muszą być zgodne z normami krajów eksportujących.

MONTAż

 1. WAżNE: Zainstaluj klimatyzator przenożny na płaskim i przestrzennym podłożu, gdzie wyloty powietrza nie będą zakryte. Należy zachować minimalny odstęp 30 cm od żciany lub innych przeszkód (jak przedstawia Rys. 7). Nie powinno stosować się klimatyzatora w pralniach. Wtyczka elektryczna powinna być łatwo dostępna po ustawieniu urządzenia. Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z krajowymi normami.
 2. INSTRUKCJE MONTAżOWE PRZEWODU:
  A) MONTAż TYMCZASOWY
  Zamocuj jeden z końców przewodu do wylotu gorącego powietrza znajdującego się na przenożnym klimatyzatorze, przy czym najpierw dopasuj jeden z końców przewodu do wylotu powietrza w klimatyzatorze, potem dopasuj drugi z końców przewodu. Skieruj przewód do dołu; upewnij się, że przewód zamocowano dokładnie (patrz Rys. 8). Zamocuj drugi koniec przewodu do złączki typu B. Umieżć koniec przewodu w pobliskim oknie. Montaż zestawu okiennego
  Załączony do klimatyzatora zestaw okienny został zaprojektowany, aby można było go dopasować do większożci standardowych “pionowych” i “poziomych” okien. Jednakże, może okazać się koniecznożcią, aby naprędce zrobić/zmodyfikować niektóre punkty procesu montażu dla pewnych typów okien. Rysunki Rys. 11a i Rys. 11b przedstawiają minimalne i maksymalne otwarcie okna. Zagadnienie bezpieczeństwa związane ze zbiornikiem skroplin
  Urządzenie to jest wyposażone w wewnętrzny zbiornik wody, w dwa w pełni bezpieczne mechanizmy wyłączające – jeden stosowany do sterowania pracą pompki skroplin, drugi zaż do monitorowania poziomu wody w wewnętrznym zbiorniku. Kiedy poziom wody osiągnie zdefiniowaną wczeżniej wysokożć, wyżwietlacz cyfrowy pokaże komunikat “E5” i wskaźnik całkowitego napełnienia wodą zacznie się żwiecić. Odetnij zasilanie i przenież ostrożnie urządzenie na zewnątrz, zdejmij gumową zatyczkę z tylnego otworu spustowego i wylej wodę. Urządzenie zacznie włażciwie pracować.

KONSERWACJA
WAżNE:
1) UPEWNIJ SIĘ, żE ODŁĄCZYŁEż URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM. 2) NIE STOSUJ DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA BENZYNY, ROZPUSZCZALNIKÓW LUB INNYCH CHEMIKALIÓW. 3) NIE MYJ URZĄDZENIA BEZPOżREDNIO POD KRANEM LUB PRZY UżYCIU WĘżA. 4) JEżLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, POWINIEN ZOSTAĆ NAPRAWIONY PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELA.

 1. FILTR POWIETRZA
  − Czyść filtr powietrza przynajmniej raz na dwa tygodnie, aby chronić przed niewłaściwą pracą wentylatora wywołaną występowaniem kurzu. − Zdejmowanie ściągnij pokrywę filtra i zdejmij filtr powietrza z pokrywy filtra. − Czyszczenie Myj filtr powietrza łagodnie zanurzając go w ciepłej wodzie (około 40˚C) przy użyciu neutralnego detergentu. Opłukuj filtr, a następnie osusz go w zacienionym miejscu. − Montaż Załóż filtr powietrza na pokrywę filtra, używając do tego załączonych haczyków znajdujących się po wewnętrznej stronie pokrywy. Włóż ponownie pokrywę filtra do urządzenia. 2. OBUDOWA URZĄDZENIA
  − Użyj delikatnej ściereczki nasączonej neutralnym detergentem, aby wyczyścić obudowę urządzenia. Wytrzyj ją następnie do sucha czystą i suchą ściereczką

Instrukcja obsługi w pdf i grafikami http://www.klimatyzatorysamsung.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/instrukcja_erkin.pdf